Dne 16. června 2022 se pod záštitou primátorky města Prešov Andrey Turčanové uskutečnil kulatý stůl na téma Klimatické a energetické plány měst jako příspěvek k řešení klimatické a energetické krize, podpůrné programy a finanční mechanismy EUCF, GES, mise EU.

Akci pořádalo ZZMO CITENERGO ve spolupráci s městem Prešov a za aktivní účasti dalších partnerů: Energetického centra Bratislava, společnosti ENVIROS, s.r.o. a Unie slovenských měst. Závěrečná akce projektu EmPower Climate byla určena zástupcům místní a regionální samosprávy, kteří se zabývají otázkami strategického rozvoje a financování, klimatu a energetického managementu.

Akci zahájila a účastníky přivítala primátorka Andrea Turčanová, která zdůraznila, že město Prešov je od roku 2016 významným signatářem Paktu starostů a primátorů o klimatu a energetice a snaží se realizovat systémová opatření k naplnění cílů Paktu. Alexander Ferenčík, prezident společnosti CITENERGO a starosta města Kremnica, poukázal na význam budování partnerství v rámci společenství Dohody a sdílení dobré praxe měst zaměřené na inovativní řešení v oblasti zvyšování energetické účinnosti a přechodu měst na nízkouhlíkové technologie.

Na programu akce byla prezentace výstupů projektu a poznatků expertů týkajících se přípravy klimaticko-energetických plánů/zjednodušených SECAP v prostředí slovenských a českých implementačních měst, srovnání přístupů a perspektiv implementace. Současně byly představeny režimy podpory a vybrané finanční mechanismy, jako jsou EUCF (EU City Facility) a GES (Guaranteed Energy Services), a jejich možné využití pro financování klimaticko-energetických opatření v současných legislativních podmínkách na Slovensku.

Akce se zúčastnili odborníci z měst, která se aktivně zapojila do vzdělávacího programu Klimaticko-energetický management v letech 2021-2022 (Žilina, Prešov, Poprad, Dolný Kubín, Snina, Kežmarok…), a také zástupci měst a vyšších územních celků Prešovského a Košického kraje, kteří připravují nebo již připravili nízkouhlíkové strategie a akční plány adaptace na změnu klimatu. Účastníci měli možnost porovnat zkušenosti a diskutovat o návrzích možných řešení.

Doporučení a závěry, které vyplynuly z diskuse:

  • Podporovat zavádění klimatického a energetického managementu v místních a regionálních samosprávách;
  • Pokračovat v budování partnerství v rámci Paktu starostů a primátorů pro klima a energetiku;
  • Posílení síťové spolupráce českých, slovenských a evropských měst – Platforma pro klima a energetický management (CITENERGO-SEMMO-PORSENNA-IKEM) zaměřená na plnění cílů Paktu, inovativní řešení pro zvýšení úspor energie a podporu přechodu na nízkouhlíkové technologie.

a tím přispět ke zmírnění energetické krize a přizpůsobení se změně klimatu.

Mgr. Natália Šovkopljas
Projektová manažerka a koordinátorka projektu CITENERGO