Dňa 16. júna 2022 pod záštitou Andrey Turčanovej, primátorky Mesta Prešov, sa uskutočnil okrúhly stôl Klimaticko-energetické plány miest ako príspevok k riešeniu klimaticko-energetickej krízy, podporné schémy a finančné mechanizmy EUCF, GES, EU Mission.

Podujatie organizovalo ZZMO CITENERGO v spolupráci s Mestom Prešov a pri aktívnom zapojení ďalších partnerov: Energetického centra Bratislava, ENVIROS, s.r.o. a Únie miest Slovenska. Záverečné podujatie projektu Empower Climate bolo určené pre zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorí sa venujú problematike strategického rozvoja a financovania, klimatickému a energetickému manažmentu.

Podujatie zahájila a účastníkov privítala pani primátorka Andrea Turčanová, ktorá zdôraznila, že Mesto Prešov je už od roku 2016 významným signatárom Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike a snaží sa realizovať systémové opatrenia smerujúce k naplneniu cieľov Dohovoru. Alexander Ferenčík, predseda CITENERGO a primátor Mesta Kremnica, poukázal na význam budovania partnerstiev v rámci spoločenstva Dohovoru a na zdieľanie dobrej praxe miest zamerané na inovatívne riešenia v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti a prechodu miest na nízko-uhlíkové technológie.

Program podujatia zahŕňal prezentáciu výstupov projektu ako aj zistenia expertov súvisiacich s prípravou Klimaticko-energetických plánov / zjednodušených SECAP v prostredí slovenských a českých implementátorských miest, porovnanie prístupov a perspektívy implementácie. Zároveň boli predstavené podporné schémy a vybrané finančné mechanizmy ako EUCF (EU City Facility) a GES (garantované energetické služby) a ich možné využitie na financovanie klimaticko-energetických opatrení v súčasných legislatívnych podmienkach na Slovensku.

Na podujatí sa zúčastnili odborníci z miest, ktoré počas r.2021-2022 boli aktívne zapojené do vzdelávacieho programu Klimaticko-energetický manažment (Žilina, Prešov, Poprad, Dolný Kubín, Snina, Kežmarok…),  ako aj zástupcovia miest a vyšších územných celkov Prešovského a Košického kraja, ktoré pripravujú alebo už majú pripravené Nízko-uhlíkové stratégie a Akčne plány adaptácie na zmenu klímy. Účastníci mali možnosť porovnať skúsenosti a prediskutovať návrhy možných riešení.

Odporúčania a závery, ktoré vzišli z diskusie:

  • podporovať implementáciu klimaticko-energetického manažmentu v miestnych a regionálnych samosprávach
  • pokračovať v budovaní partnerstiev v rámci spoločenstva Dohovoru primátorov o klíme a energetike
  • posilňovať sieťovú spoluprácu českých, slovenských a európskych miest – Climate and Energy Management Network (CITENERGO-SEMMO-PORSENNA-IKEM) zameranú na plnenie cieľov Dohovoru, na inovatívne riešenia v oblasti zvyšovania energetických úspor a podpory prechodu na nízkouhlíkové technológie

a tým prispieť ku zmierneniu energetickej krízy a prispôsobeniu sa klimatickým zmenám.

Mgr. Natália Šovkopljas
projektová manažérka a koordinátor projektu za CITENERGO