Partneři

 Vítězslav Malý (maly@porsenna.cz)

PORSENNA o.p.s. byla založena v roce 2004 jako obecně prospěšná společnost poskytující služby a poradenství zejména municipalitám, regionům, středním a malým firmám a fyzickým osobám v oblasti energetického hospodaření se zaměřením na realizaci energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Hlavní aktivity společnosti jsou zaměřeny na:

 • studie proveditelnosti, energetické audity a odborné posudky v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie
 • hodnocení energetické náročnosti budov podle požadavků platné legislativy a souvisejících technických norem
 • zavádění energetického managementu v souladu s ČSN EN ISO 50001
 • přípravu a vedení procesu výběru dodavatele pro projekty realizované metodou EPC (Energy Performance Contracting)
 • strategické, rozvojové a koncepční studie v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie, energetického managementu a udržitelného rozvoje
 • informační, vzdělávací a propagační aktivity a konzultace v oblasti hospodaření energií, obnovitelných energetických zdrojů a udržitelné výstavby

Společnost PORSENNA o.p.s. je členem APES – Asociace poskytovatelů energetických služeb a CPD – Centra pasivního domu a má k dispozici certifikovaného projektanta pasivních domů (podle metodiky PHPP) a energetického auditora

 • společnost má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti do výše 10 000 000 Kč
 • společnost provozuje systém energetického managementu pro města a obce

www.porsennaops.cz

Tereza McLaughlin Váňová (vanova@semmo.cz)

Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) je sdružením měst a obcí se zájmem o realizaci energeticky úsporných opatření, využití obnovitelných zdrojů, či související řešení v dopravě. Posláním SEMMO je šířit příklady dobré praxe, vzdělávat česká města a obce v oblasti udržitelné energetiky a dopravy a přispívat k tomu, aby města a obce hospodařily s energií efektivně.

Pro naplnění svého poslání si SEMMO vytyčilo následující cíle:

 • vytvořit účinnou platformu pro předávání informací v oblasti udržitelné energetiky a dopravy
 • vzdělávat města a obce na seminářích a konferencích
 • zapojovat města a obce do inovativních projektů a činností
 • podporovat účinná partnerství mezi městy a odbornými partnery
 • hájit nezávislost a usilovat o konkurenceschopnost měst a obcí

Natália Šovkoplias (sekretariat@citenergo.sk)

Posláním CITENERGO je spojovat územní samosprávu, zástupců státní správy a další subjekty veřejného, podnikatelského i odborného sektoru při prosazování cílů energetické přechodném a budování klimatické odolnosti míst, zaměřených na zlepšení kvality života obyvatel měst a obcí.

Zájmové sdružení měst a obcí pro udržitelnou energetickou účinnost (CITENERGO) vzniklo v roce 2008 z iniciativy celoevropské asociace Energy Cities, Unie měst Slovenska, Energetického centra Bratislava a dalších partnerů v rámci celoevropského procesu BISE (Better Integration through Specific Exchanges for Sustainable Energy). K zakládajícím členům patřila města Košice, Nitra, Prešov, Kremnica, Vráble a Gelnica.

Od roku 2010 je CITENERGO členem celoevropské asociace Energy Cities. Je hlavním podporovatelem a propagátorem Paktu starostů a primátorů o klimatu a energetice. Je zakladatelem a koordinátorem aktivit Národní platformy Úmluvy.

Aleksandra Novikova (aleksandra.novikova@ikem.de)

Institut pro ochranu klimatu, energii a mobilitu (IKEM) je přední německý institut pro politiku v oblasti klimatu a provádí výzkum klíčových otázek souvisejících s přechodem k obnovitelné energii a mobilitě. IKEM analyzuje, hodnotí a vyvíjí strategie ke snížení emisí skleníkových plynů. Jeho hlavní zaměření je na interakce mezi ochranou klimatu, právem, ekonomikou a politikou.

Tento institut má status přidruženého institutu univerzity v Greifswaldu a je uznáván jako nezisková asociace. IKEM je od roku 2017 nevládní organizací při OSN.

Tento projekt je součástí Evropské iniciativy v oblasti klimatu (EUKI). EUKI je nástroj financování projektu německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU). Soutěž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Je zastřešujícím cílem EUKI podporovat spolupráci v oblasti klimatu v rámci Evropské unie (EU) za účelem snižování emisí skleníkových plynů.