Ve dnech 22. – 26. listopadu 2021 byla v rámci projektu EMPOWER CLIMATE realizována studijní cesta do Německa „Za příklady dobré praxe“, které se zúčastnilo 17 účastníků – zástupců českých a slovenských měst. Hlavním cílem studijní cesty bylo ukázat nejlepší postupy německé energetické a klimatické transformace a udržitelného rozvoje, uplatňované v obcích a městech podobné velikosti a kapacit, jaké jsou v Česku a na Slovensku.

Obsahovou část studijní návštěvy připravil Institut pro ochranu podnebí, energii a mobilitu – IKEM, který je předním německým institutem pro politiku v oblasti klimatu a uskutečňuje výzkum v klíčových otázkách, souvisejících s přechodem na obnovitelnou energii a mobilitu. Na organizaci akce se podíleli partneři projektu: PORSENNA, SEMMO a CITENERGO.

Naší první destinací byla klimatická obec Saerbeck (7 302 obyvatel), označovaná jako “klimatická samospráva budoucnosti Severního Porýní-Vestfálska”. Klimaticko-energetická koncepce Saerbecku je velmi ambiciózní a zahrnuje 150 opatření zaměřených na energetickou účinnost, obnovitelnou energii a na adaptaci na změnu klimatu; dvě třetiny těchto opatření již byly provedeny.

Pan Guido Wallraven, který je jedním z realizátorů koncepce, představil účastníkům konkrétní postup implementace a financování a ukázal konkrétní příklady:

 • větrnou elektrárnu (je to komunitní elektrárna, vlastněná a provozovaná obyvateli obce);
 • bioplynovou stanici;
 • fotovoltaickou elektrárnu;
 • centrum environmentálního vzdělávání.

Podle zpětné vazby ze strany slovenských účastníků je příklad Saerbecku unikátním v celoevropském kontextu a byl nejzajímavějším z hlediska systémového, vědeckého a participativního postupu při uplatnění koncepce klimaticko-energetického managementu v praxi.

Druhým cílem návštěvy bylo město Eberswalde, které leží nedaleko metropole Berlín a má cca 40+ tisíc obyvatel. Prohlídku města, spojenou s příklady dobré praxe, organizoval pan Jacob Renner, klimatický manažer města a jeho spolupracovnice, kteří se podělili o ověřené přístupy, výzvy a zkušenosti. Zároveň, během pěší exkurze městem, měli účastníci možnost seznámit se s konkrétními příklady dobré praxe, které mohou být použity při přípravě klimaticko-energetických strategií a plánů ve slovenských a českých městech:

 • Výstavba parkovacího domu pro kola se zelenou střechou a dřevěnou konstrukcí;
 • Renovace panelového sídliště z 80. let minulého století;
 • Plán úpravy sídliště (bourací práce, změna charakteru sídliště);
 • Bioplynová kogenerační stanice zásobující sídliště elektřinou a teplem;
 • Renovace budov do nízkoenergetického standardu s využitím zelených střech a FVE;
 • Nakládání s dešťovými vodami (retenční nádrž sbírající srážkovou vodu z přilehlých ulic);
 • Fotovoltaická elektrárna na střeše sportovní haly základní školy.

Třetím cílem studijní cesty bylo město Bernau, které se také nachází nedaleko metropole Berlín. Účastníci měli možnost navštívit budovu magistrátu Bernau. Koncept „Bernau-Pro.Klima“ byl představen panem Jurgenem Jankowiakem, pracovníkem odd. životního prostředí a bývalým absolventem Stavební fakulty TU v Bratislavě. Koncept se skládá z postupné realizace projektů, zaměřujících se na revitalizaci městského prostředí (zelené střechy, renovace náměstí a vnitrobloků s cílem zvýšit zelené plochy a zajistit retenci a vsakování srážkových vod).

Posledním městem naší studijní cesty bylo Dessau-Roßlau, které je domovem Německé spolkové agentury životního prostředí (Umweltbundesamt – UBA). Jako příklad nízkouhlíkové architektury nám byla prezentována budova UBA, která byla postavena z udržitelných materiálů a patří mezi nejlepší energeticky efektivní budovy v Německu. Areál UBA se nachází v bývalé takzvané „plynárenské čtvrti“, která byla před rokem 1991 sídlem průmyslových podniků, včetně plynáren. Během prohlídky města se zástupkyní IKEM Janou Karras jsme se seznámili s energeticko-klimatickým konceptem Dessau a jeho nízkouhlíkovou architekturou a i jsme navštívili známý areál Bauhaus. Podle odezvy ze strany slovenských účastníků byly prohlídka a příklady z Dessau velmi inspirující pro architekty v návaznosti na problematiku, které se aktuálně věnují.

Pandemická situace ztížila přípravu a kvůli tomu byl i počet míst-účastníků nžší, než se původně plánovalo. Ze Slovenska se studijní cesty zúčastnili zástupci měst, které se aktivně zapojily i do vzdělávacího programu “Klimaticko-energetický management pro zaměstnance samosprávy”, byli to zástupci Prešova, Žiliny, Sniny a MČ BA – Karlova Ves. Z České republiky se studijní cesty zúčastnila města, která aktivně implementují v praxi zásady energetického managementu: zástupci Prahy, Českých Budějovic, Chodova, Mělníka a Středočeského kraje.

Podle hodnocení přinesla účast na studijní cestě Za příklady dobré praxe přinesla nové znalosti a zkušenosti, které se budou snažit implementovat při zavedení principů klimaticko-energetického managementu ve svých městech. Pozitivně byl hodnocen nejen formální program, ale i možnosti networkingu s ostatními manažery a výměna některých zkušeností z jejich praxe. Jako důležitý bod dobré praxe byla zdůrazněna osvěta a vzdělávání obyvatel a žáků škol v oblasti energetiky a životního prostředí, jež umožňují najít větší podporu i pro investiční aktivity ze strany veřejnosti.

Mgr. Natália Šovkopljas
projektová manažerka a vedoucí slovenské delegace