V dňoch 22-26.11. 2021 v rámci projektu EMPOWER CLIMATE bola realizovaná študijná cesta do Nemecka „Za príkladmi dobrej praxe“, na ktorej sa zúčastnilo 17 účastníkov – zástupcov českých a slovenských miest. Hlavným cieľom študijnej cesty bolo ukázať najlepšie postupy nemeckej energetickej a klimatickej transformácie a udržateľného rozvoja, uplatňované v obciach a mestách podobnej veľkosti a kapacít aké sú v Česku a na Slovensku.

Obsahovú časť Študijnej návštevy pripravil Inštitút pre ochranu podnebia, energiu a mobilitu – IKEM, ktorý je popredným nemeckým inštitútom pre politiku v oblasti klímy a uskutočňuje výskum v kľúčových otázkach, súvisiacich s prechodom na obnoviteľnú energiu a mobilitu. Na organizácii podujatia sa podieľali partneri projektu: PORSENNA, SEMMO a CITENERGO.

Našou prvou destináciou bola klimatická obec Saerbeck (7 302 obyvateľov), označovaná ako “klimatická samospráva budúcnosti Severného Porýnia-Vestfálska“. Klimaticko-energetická koncepcia Saerbecku je veľmi ambiciózna a zahŕňa 150 opatrení zameraných na energetickú účinnosť, obnoviteľnú energiu a na adaptáciu na zmenu klímy; dve tretiny týchto opatrení sa už zrealizovali.

Pán Guido Wallraven, ktorý je jedným z realizátorov koncepcie, predstavil účastníkom konkrétny postup implementácie a financovania a ukázal konkrétne príklady:

 • Veternú elektráreň (je to komunitná elektráreň, vlastnená a prevádzkovaná obyvateľmi obce)
 • bioplynovú stanicu
 • fotovoltaickú elektráreň
 • centrum environmentálnej edukácievětrnou elektrárnu (je to komunitní elektrárna, vlastněná a provozovaná obyvateli obce).

Podľa spätnej väzby zo strany slovenských účastníkov príklad Saerbecku je unikátnym v celoeurópskom kontexte a bol najzaujímavejším z hľadiska systémového, vedeckého a participatívneho postupu pri uplatnení koncepcie klimaticko-energetického manažmentu v praxi.

Druhým cieľom návštevy bolo mesto Eberswalde, ktoré leží neďaleko metropoly Berlín a ma cca 40+ tisíc obyvateľov.

Prehliadku mesta, spojenú s príkladmi dobrej praxe, organizoval pán Jacob Renner, klimatický manažér mesta a jeho spolupracovníčka, ktorí sa podelili o overené prístupy, výzvy a skúsenosti. Zároveň, počas pešej exkurzie mestom, mali účastníci možnosť oboznámiť sa s konkrétnymi príkladmi dobrej praxe, ktoré môžu byť použité pri príprave klimaticko-energetických stratégií a plánov v slovenských a českých mestách:

 • Výstavba parkovacieho domu pre bicykle so zelenou strechou a drevenou konštrukciou
 • Renovácia panelového sídliska z 80. rokov minulého storočia
 • Plán úpravy sídliska (búracie práce, zmena charakteru sídliska)
 • Bioplynová kogeneračná stanica zásobujúca sídlisko elektrinou a teplom
 • Renovácia budov do nízkoenergetického štandardu s využitím zelených striech a FVE
 • Nakladanie s dažďovými vodami (retenčná nádrž zbierajúca zrážkovú vodu z priľahlých ulíc)
 • Fotovoltaická elektráreň na streche športovej haly základnej školy.

Tretím cieľom študijnej cesty bolo mesto Bernau, ktoré sa tiež nachádza neďaleko metropoly Berlín. Účastníci mali možnosť navštíviť budovu magistrátu Bernau. Koncept „Bernau-Pro.Klima“ bol predstavený pánom Jurgenom Jankowiakom, pracovníkom odd. životného prostredia a bývalým absolventom Stavebnej fakulty TU v Bratislave. Koncept sa skladá z postupnej realizácie projektov, zameriavajúcich sa na revitalizáciu mestského prostredia (zelené strechy, renovácia námestí a vnútroblokov s cieľom zvýšiť zelené plochy a zaistiť retenciu a vsakovanie zrážkových vôd).

Posledným mestom našej študijnej cesty bolo Dessau-Roßlau, ktoré je domovom Nemeckej spolkovej agentúry životného prostredia (Umweltbundesamt – UBA). Ako príklad low carbon architektúry nám bola prezentovaná budova UBA, ktorá bola postavená z udržateľných materiálov a patrí medzi najlepšie energeticky efektívne budovy v Nemecku.

Areál UBA sa nachádza v bývalej takzvanej „plynovej štvrti“, ktorá bola pred rokom 1991 miestom priemyselných podnikov, vrátane plynární. Počas prehliadky mesta so zástupkyňou IKEM Janou Karras sme sa oboznámili s energeticko-klimatickým konceptom Dessau a jeho nízko uhlíkovou architektúrou, navštívili sme známy areál Bauhaus. Podľa odozvy zo strany slovenských účastníkov:prehliadka a príklady z Dessau boli veľmi inšpirujúce pre architektov – zástupcov útvaru hl. architekta mesta Žilina a z Prešova v nadväznosti na problematiku, ktorej sa aktuálne venujú.

Pandemická situácia sťažila prípravu a kvôli tomu aj počet miest-účastníkov bol menší, ako sa pôvodne plánovalo. Zo Slovenska sa Študijnej cesty zúčastnili zástupcovia miest, ktoré sa aktívne zapojili aj do vzdelávacieho programu „Klimaticko-energetický manažment pre zamestnancov samosprávy“, boli to zástupcovia Prešova, Žiliny, Sniny a MČ BA – Karlova Ves. Z Česka sa Študijnej cesty zúčastnili mestá, ktoré aktívne implementujú v praxi zásady energetického manažmentu: zástupcovia Prahy, Českých Budějovíc, Chodova, Mělníka a zástupkyňa Stredočeského kraja. Podľa hodnotenia, uskutočneného v prostredí slovenských účastníkov, účasť na Študijnej ceste ZA PRÍKLADMI DOBREJ PRAXE priniesla nové vedomosti a skúsenosti, ktoré sa budú snažiť implementovať pri zavedení princípov klimaticko-energetického manažmentu v svojich mestách.

Mgr. Natália Šovkopljas
projektová manažérka a vedúca slovenskej delegácie