Partneri

 Vítězslav Malý (maly@porsenna.cz)

PORSENNA o.p.s. bola založená v roku 2004 ako všeobecne prospešná spoločnosť, poskytujúca služby a poradenstvo najmä municipalitám, regiónom, stredným a malým firmám a fyzickým osobám v oblasti energetického hospodárenia so zameraním na realizáciu energetických úspor a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Hlavné aktivity spoločnosti sú zamerané na:

 • štúdie uskutočniteľnosti, energetické audity a odborné posudky v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie
 • hodnotenie energetickej hospodárnosti budov podľa požiadaviek platnej legislatívy a súvisiacich technických noriem
 • zavádzania energetického manažmentu v súlade s STN EN ISO 50001
 • prípravu a vedenie procesu výberu dodávateľa pre projekty realizované metódou EPC (Energy Performance Contracting)
 • strategické, rozvojové a koncepčné štúdie v oblasti energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie, energetického manažmentu a udržateľného rozvoja
 • informačné, vzdelávacie a propagačné aktivity a konzultácie v oblasti hospodárenia energiou, obnoviteľných energetických zdrojov a udržateľnej výstavby
 • poradenstvo v oblasti trendov, programov a projektov sa odvíja od skúseností spoločnosti PORSENNA, o.p.s. v participáciu v medzinárodných tímoch, spracovanie energetických auditov a štúdií uskutočniteľnosti v rámci aktuálnych výziev dotačných programov

Spoločnosť PORSENNA o.p.s. je členom Apes – Asociácia poskytovateľov energetických služieb a CPD – Centra pasívneho domu a má k dispozícii certifikovaného projektanta pasívnych domov (podľa metodiky PHPP) a energetického audítora.

 • spoločnosť má uzavreté profesijné poistenie zodpovednosti do výšky 10 000 000 Sk
 • spoločnosť prevádzkuje systém energetického manažmentu pre mestá a obce

Tereza McLaughlin Váňová (vanova@semmo.cz)

Združenie energetických manažérov miest a obcí (SEMMO) je združením miest a obcí so záujmom o realizáciu energeticky úsporných opatrení, využitie obnoviteľných zdrojov, či súvisiace riešenia v doprave. Poslaním SEMMO je šíriť príklady dobrej praxe, vzdelávať české mestá a obce v oblasti udržateľnej energetiky a dopravy a prispievať k tomu, aby mestá a obce hospodárili s energiou efektívne.

Pre naplnenie svojho poslania si SEMMO vytýčilo nasledujúce ciele:

 • vytvoriť účinnú platformu pre odovzdávanie informácií v oblasti udržateľnej energetiky a dopravy
 • vzdelávať mestá a obce na seminároch a konferenciách
 • zapájať mestá a obce do inovačných projektov a činností
 • podporovať účinné partnerstvá medzi mestami a odbornými partnermi
 • obhajovať nezávislosť a usilovať o konkurencieschopnosť miest a obcí

Natália Šovkoplias (sekretariat@citenergo.sk)

Poslaním CITENERGO je spájať územnú samosprávu, zástupcov štátnej správy a ďalšie subjekty verejného, podnikateľského i odborného sektora pri presadzovaní cieľov v oblasti energetickej tranzície a budovania klimatickej odolnosti miest, zameraných na zlepšenie kvality života obyvateľov miest a obcí.

Záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť CITENERGO vzniklo v roku 2008 z iniciatívy celoeurópskej asociácie Energy Cities, Únie miest Slovenska, Energetického centra Bratislava a ďalších partnerov v rámci celoeurópskeho procesu BISE (Better Integration through Specific Exchanges for Sustainable Energy). K zakladajúcim členom patrili mestá: Košice, Nitra, Prešov, Kremnica, Vráble a Gelnica.

Od roku 2010 je CITENERGO členom celoeurópskej asociácie Energy-Cities. Je hlavným podporovateľom a propagátorom Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike. Je zakladateľom a koordinátorom aktivít Národnej platformy Dohovoru.

https://www.citenergo.sk/

Aleksandra Novikova (aleksandra.novikova@ikem.de)

Inštitút pre ochranu podnebia, energiu a mobilitu (IKEM) je popredný nemecký inštitút pre politiku v oblasti klímy a uskutočňuje výskum v kľúčových otázkach súvisiacich s prechodom na obnoviteľnú energiu a mobilitu. IKEM analyzuje, hodnotí a vyvíja stratégie na znižovanie emisií skleníkových plynov. Jeho hlavným zameraním je interakcia medzi ochranou podnebia, právnymi predpismi, ekonomikou a politikou.

Tento inštitút má štatút pridruženého ústavu univerzity v Greifswalde a je uznaný ako neziskové združenie. IKEM je od roku 2017 mimovládna organizácia pri OSN.

Tento projekt je súčasťou Európskej iniciatívy v oblasti klímy (EUKI). EUKI je nástroj financovania projektu nemeckého spolkového ministerstva pre životné prostredie, ochranu prírody a jadrovú bezpečnosť (BMU). Súťaž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Cieľom EUKI je podporovať spoluprácu v oblasti klímy v rámci Európskej únie (EÚ) zameranú na znižovanie emisií skleníkových plynov.