Climate & Energy
Management Network

Cieľom projektu je podporiť zavedenie klimatického a energetického manažmentu v mestách a obciach v Českej republike a na Slovensku, čo povedie k rozšíreniu znalostí o zmene klímy a environmentálnych, sociálnych a ekonomických výzvach a príležitostiach, vyplývajúcich z opatrení v oblasti klímy.

Východisková situácia

Zavedenie klimatického a energetického manažmentu v mestách a obciach povedie k rozšíreniu znalostí o klimatických zmenách a environmentálnych, sociálnych a ekonomických výzvach a príležitostiach, vyplývajúcich z opatrení v oblasti klímy.

Cieľom projektu je zlepšiť celkovú správu majetku mesta smerom k udržateľnej energetickej politike a kvalitnému klimatickému a energetickému manažmentu, ktorý vedie k zníženiu CO2, zavedeniu inteligentných systémov, využitiu OZE, zníženiu spotreby energie (5% / ročne na obec) a realizácii mitigačných a adaptačných opatrení na zmenu klímy.

Hlavné výstupy

Projekt má 3 hlavné výstupy:

  • Príprava a realizácia vzdelávacieho programu pre manažérov v oblasti klímy a energetiky;
  • Zavedenie klimatického a energetického manažmentu v obciach;
  • Podpora sieťovej spolupráce (CEMN – Climate and Energy Management Network).

Cieľom projektu je podpora implementácie klimatického a energetického manažmentu v 6 municipalitách (3 v ČR, 3 na Slovensku) a ďalšia údržba systémov a procesov CEM, ktoré pomáhajú znižovať spotrebu energie v obciach a zvyšovať podiel OZE.
Cieľom projektu je ďalej vyškoliť najmenej 14 nových manažérov v oblasti klímy a energetiky (7 v Českej republike a 7 na Slovensku) a vytvoriť “Sieť pre správu klímy a energie – CEMN” (české, slovenské a nemecké mestá) pre ďalšiu výmenu poznatkov. Počas projektu budú usporiadané dva vzdelávacie programy (1 v Českej republike a 1 na Slovensku, pre 10 – 15 účastníkov/ na program). Ďalej bude zorganizovaná “študijná cesta” pre českých a slovenských účastníkov do nemeckých obcí s osvedčenými postupmi (výmena poznatkov, 15 – 20 účastníkov). Súčasne prebehne tiež “Peer-review” cesta (1 do Českej republiky a 1 na Slovensko) skúsených nemeckých manažérov v oblasti klímy a energetiky do miest Českej republiky a Slovenska.

Projektové novinky

Klimaticko-energetické plány miest ako príspevok k riešeniu klimaticko-energetickej krízy, podporné schémy a finančné mechanizmy EUCF, GES, EU Mission

Dňa 16. júna 2022 pod záštitou Andrey Turčanovej, primátorky Mesta Prešov, sa uskutočnil okrúhly stôl Klimaticko-energetické plány miest ako príspevok k riešeniu klimaticko-energetickej krízy, podporné schémy a finančné mechanizmy EUCF, GES, EU Mission. Podujatie...

INSPIRUJTE SA ZO SKÚSENOSTÍ PARTNEROV

Príklad dobrej praxe

Kremnica úspešne realizuje investície zamerané na rekonštrukciu mestských budov a kultúrnych pamiatok a zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. V roku 2021 mesto preinvestovalo takmer 900 tisíc eur. Medzi najväčšie investičné akcie mesta patrila rekonštrukcia budovy Knižnice Jána Kollára na Štefánikovom námestí či časť obnovy Zechenterovho domu.
Tento projekt je súčasťou Európskej iniciatívy v oblasti klímy (EUKI). EUKI je nástroj financovania projektu nemeckého spolkového ministerstva pre životné prostredie, ochranu prírody a jadrovú bezpečnosť (BMU). Súťaž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Cieľom EUKI je podporovať spoluprácu v oblasti klímy v rámci Európskej únie (EÚ) zameranú na znižovanie emisií skleníkových plynov.